Skip to content

Polimeryzacja chlorku winylu pod dzialaniem ciepla

2 lata ago

259 words

Polimeryzacja chlorku winylu pod działaniem ciepła. Pod wpływem ciepła chlorek winylu polimeryzuje łatwo, dając żywicowate substancje o różnych własnościach poczynając od materiałów podobnych do kauczuku aż do materiałów twardych. Jedna z metod polega na dodaniu do alkoholu chlorku winylu i acetonowego roztworu katalizatora. W temperaturze 500C reakcja trwa 80 godzin. Do procesu tego próbowano stosować jako katalizator szereg różnych substancji. Tak na przykład proponowano, aby termiczną polimeryzację chlorku winylu przyśpieszyć takimi katalizatorami, jak sole uranu, kobaltu oraz ołowiu . Niektóre fabryki stosowały jako katalizator czteroetylek ołowiu; inne polimeryzowały chlorek winylu przez ogrzewanie go w obecności ozonowanego 90-procentowego alkoholu metylowego. Lawson polecał prowadzenie polimeryzacji w reaktorach wyłożonych cyną w roztworze chlorobenzenu pod ciśnieniem 15 atmosfer w temperaturze 8oC przy użyciu jako katalizatora niewielkich ilości nadtlenku benzoilu; otrzymany polimer jest nierozpuszczalny w toluenie. Polimer a. można otrzymać prowadząc polimeryzację chlorku winylu VJ temperaturze 80 -t- lZOoC w następujących rozpuszczalnikach: w alkoholu metylowym, dwuchloroetanie, chlorobenzenie, octanie etylu, benzenie, acetonie i toluenie; jako kata1izator należy stosować nadtlenek benzoilu albo baru lub ozon. Polimeryzację można również prowadzić w temperaturze 40 C stosując jako rozpuszczalnik metanol, etanol, pentan, heksan, aceton lub węglowodory aromatyczne, jak-np. toluen lub ksylen, w obecności katalizatora utleniającego. Prowadząc polimeryzację w alkoholu lub benzenie produkty reakcji otrzymuje się w postaci drobnej zawiesiny. Produkcja polichlorku winylu (PVC). Polimery chlorku winylu produkowane w Niemczech składają się w przybliżeniu z 700 cząsteczek podstawowych. [podobne: dopegyt cena , ewcar , cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar objętościowy materiałów budowlanych dopegyt cena ewcar